“คนจีน คือ
    สินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดจากจีนมาสยาม”
(จอห์น ครอว์เฟิร์ด ทูตอังกฤษ กล่าวไว้เมื่อปี 2373)

ความรู้ที่สั่งสมและวัฒนธรรมที่เข้มข้นของชาวจีนค่อยๆ แตกหน่อออกพร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาจนกลายเป็นชนส่วนใหญ่ของภูเก็ตในยุคเหมืองแร่ อาชีพและวิทยาการต่างๆ จึงมักแตกแขนงพัฒนามาจากการทำเหมืองซึ่งชาวจีนคือผู้มีบทบาทมากที่สุด ผสมผสานกับภูมิรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทย รวมถึงมลายู แขก และฝรั่งผู้เข้ามาอยู่อาศัยในห้องนี้ วิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตยังปรากฏผ่านซินแขะเมืองทุ่งคา(คัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่ฉายภาพชีวิตคนจีนสามัญของภูเก็ตเมื่อ100ปีที่แล้วโดย ประสิทธิ ชิณการณ์ นักเขียนนักประวัติศาสตร์ชาวภูเก็ต) ศาลเจ้าจำลอง และมุมสูบฝิ่น รวมทั้ง 3 ภูมิปัญญาร่วมสมัย ไดแก่ อาลักษณ์อ๊าม ประติมากรเอก และนายละครหุ่นจีน “ก่าเหล้”