ระเบียบการเข้าชม

 • 1. ลงทะเบียนและชำระค่าเข้าชม
 • 2. ฝากกระเป๋าและสัมภาระ(กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัว)
 • 3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในเขตพื้นที่พิพิธภัณฑ์
 • 4. งดสูบบุหรี่และบันทึกภาพทุกชนิดภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
 • 5. งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
 • 6. งดกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พิพิธภัณฑ์
 • 7. เวลาทำการ 09.00-17.00 น.ทุกวัน
 • 8. กรุณานำรถออกจากลานจอดก่อนเวลา 17.30 น.

อัตราค่าเข้าชม

 • – นักท่องเที่ยวชาวไทย
  50 บาท
 • – นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  200 บาท

เว้นค่าเข้าชม

 • – นักบวช พระภิกษุ สามเณร
 • – ผู้ทุพพลภาพ
 • – เยาวชนไทยและต่างชาติ ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร
 • – มัคคุเทศก์แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา