“ความกตัญญูคือมรดกล้ำค่าที่สุด”

การเรียนรู้เพื่อสานสุขซึ่งกันและกันเป็นกุศโลบายประการหนึ่งของสังคมชาวจีนที่รักการสร้างครอบครัวขยาย รวมหลายครอบครัวเป็นชุมชนปึกแผ่นเหนียวแน่นมั่นคงของสังคม จึงกำหนดหมายให้มีวันสำคัญทั้งช่วงวัย ช่วงวัน และช่วงปีเป็นประเพณีสืบต่อกันมา

นิทรรศการในห้องนี้เป็นการบอกเล่าประเพณีของชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย มีมุมของเทศกาลกินเจ หรือ “กินผัก” ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญกว่าตรุษจีนของชาวภูเก็ตประเพณีการตายของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต
ชาวจีนให้ความสำคัญกับประเพณีการตายโดยเฉพาะพิธีศพของบุพการี ผู้เป็นบุตรหลานจะต้องจัดอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา มีความละเอียดซับซ้อนสะท้อนภูมิปัญญาเก่าแก่ เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ตายและส่งผู้ตายไปยังภพภูมิที่ดี… อ่านต่อ »

ประเพณีกินผัก
“การไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ ไม่เอาชีวิตสัตว์อื่นมาประทังชีวิตตน การไม่เพิ่มเลือดเนื้อสัตว์อื่นมาเพิ่มเลือดเนื้อตน” เป็นเป้าหมายหลักของประเพณี… อ่านต่อ »