สิ่งที่ยังปรากฏนับแต่การปฏิรูปเมืองภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คืออาคารคอนกรีตทรงฝรั่งครึ่งจีนเก่าแก่เอกลักษณ์ของเมืองอันพี่น้องชาวจีนในภูเก็ตเป็นผู้สร้างขึ้น

  • นิทรรศการแสดงกำเนิดอาคารลูกผสมในแหลมมลายู จากมะละกา ปีนัง สิงคโปร์ และภูเก็ต
  • ภาพถ่ายและเรื่องราว 21 อาคารเก่าบนผนังแผนที่ย่านเมืองเก่า
  • ไฮไลต์อยู่ที่ฉากชีวิตครอบครัวชาวจีนในตึกแถวจำลอง