ห้องนี้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูใหญ่ ผู้วางรากฐานการศึกษาแก่โรงเรียนจีนแห่งนี้ โดยต้องฟันฟ่าอุปสรรคในช่วงเวลาอันยากลำบากระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเราสามารถรู้จักบางช่วงชีวิตของท่านได้จากวีดิทัศน์ภายในห้องนี้


ครูใหญ่ท่านหนึ่ง
ชีวิตตราบจนสิ้นลมของสุ่นปิ่น แซ่ซึง นอกจากการทำหน้าที่แห่งความเป็นครูที่แท้แล้ว ท่านยังเป็นผู้วางรากฐานโรงเรียนจีนเก่าแก่แห่งนี้ตามปรัชญาการศึกษา“สู่ความเป็นเลิศทั้งสมอง จิตใจ และร่างกาย”ด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังไม่ย่อท้อ ให้การศึกษาวิทยาการครอบคลุมจริยธรรม นาฏกรรม ดนตรี และกีฬาอย่างดีเยี่ยม สร้างรากฐานอันพอเพียงที่โรงเรียนแห่งนี้จะงอกงามต่อไป… อ่านต่อ »

สุ่นปิ่น แซ่ซึง (2457-2547)
“ครูแท้ผู้ไม่แพ้ต่อความพยายาม”
ปี 2457 ณ ประเทศจีน อพยพติดตามบิดามายังไทย เริ่มต้นชีวิตในวัยเด็ก ณ จังหวัดอยุธยา… อ่านต่อ »