ล้อกเซี่ยนก๊ก แปลว่า กลุ่มสงเคราะห์สังคม เกิดขึ้นจากคหบดีชาวจีนภูเก็ตร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือชาวจีนผู้ตกทุกข์ได้ยากและบริการสาธารณะ สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล โรงทาน บ้านพักคนอนาถา ก่อตั้งเป็น มูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต ขึ้นในปี 2484 ดำรงอุดมคติและการฏิบัติสืบต่อตราบจนปัจจุบัน