โรงเรียนจีน
ด้วยอดีตเมืองที่มีพี่น้องชาวจีนเข้ามาอยู่เป็นชนส่วนใหญ่ ร่วมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โรงเรียนจีนในต่างจังหวัดจึงถือกำเนิดขึ้นที่นี่และนับเป็นแห่งแรกๆ ในส่วนภูมิภาค

แม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงน้อยใหญ่มาหลายครั้ง จากสำนักเรียนไร้ชื่อ(ก่อนปี 2454) กลายมาเป็นโรงเรียนฮัวบุ๋น(2460) เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์จุงหัว(2489) กระทั่งเป็นโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(2491)และสืบต่อมาเป็นภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) แต่โรงเรียนแห่งนี้ก็ยังดำรงตนเป็นสถานที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าต่อท้องถิ่นและประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน อ่านต่อ »