ระบบสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ระบบสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่
PEER TO PEER LENDING PLATFORM SYSTEM
นายกิตติคุณ เตียวเจริญชัย 59070015
นายชาญศิลป์ ทองคำ 59070038
อาจารย์ที่ปรึกษา:รองศาสตราจารย์ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ
2020-05-28 13:30:00 - 14:10:00

Related Videos