พักชำระหนี้ธนาคารกสิกรไทย ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด สินเชื่อรถ บัตรเครดิต บัตรเงินด่วน ลงทะเบียนทันทีพักชำระหนี้ธนาคารกสิกรไทย ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด สินเชื่อรถ บัตรเครดิต บัตรเงินด่วน ลงทะเบียนทันที
#พักชำระหนี้ธนาคารกสิกรไทย #ลงทะเบียน #พักหนี้
ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
กสิกรไทย
ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน
สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
กสิกรไทย
นอกจากนี้ ยังสามารถนำบ้านมาช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้ ด้วยมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

บัตรเครดิตกสิกรไทย
กสิกรไทย
* หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
บัตรเงินด่วน Xpress Cash
กสิกรไทย
* หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
สินเชื่อเงินด่วน XPress Loan
กสิกรไทย
* หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ
กสิกรไทย
สินเชื่อรถ KLeasing
กสิกรไทย
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ช่องทางลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live คลิก หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้
กสิกรไทย
ภาพจากธนาคารกสิกรไทย

ภายหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทาง LINE KBank Live ธนาคารจะแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ทราบ ผ่าน SMS และอีเมล
มาตรการสำหรับลูกค้าธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง วงเงินกู้ ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ติดต่อยื่นกู้ภายใน 31 มีนาคม 2564 หรือวงเงินโครงการหมดก่อน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย
K-Contact Center 02-888-8888
K-BIZ Contact Center (สำหรับลูกค้าธุรกิจ) 02-888-8822 หลังเลือกภาษา กด 65

Related Videos