ธนาคาร CIMB พักหนี้บ้าน & ลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล | มาตราการช่วยเหลือ 2564ธนาคาร CIMB พักหนี้บ้าน & ลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล | มาตราการช่วยเหลือ 2564

ประกาศสำคัญ
มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ระลอกใหม่
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกที่3

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE ด้วยการ Scan QR code จากภาพ หรือลงทะเบียนผ่าน

ข้อควรทราบ

1.การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคาร

2. กรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และมีค่างวดสินเชื่อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการ ค่างวดดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเมื่อครบกำหนดเวลาการผ่อนปรนการพักชำระ

3. สำหรับที่ลูกค้าได้รับอนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดพักชำระจะถูกเรียกเก็บทั้งหมดเมื่อครบกำหนดชำระสินเชื่อตามสัญญาเดิมหรือเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม

4. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ โครงการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)

#พักชำระหนี้2564 #ธนาคารCIMBพักชำระหนี้ #ธนาคารCIMB #พักชำระหนี้ #พักชำระหนี้รอบ3 #พักหนี้ #cimb

Related Videos