สินเชื่อส่วนบุคคล บัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ผ่อนนาน 60เดือน วงเงิน 1ล้านบาท#สินเชื่อ#สินเชื่อส่วนบุคคล#ธนาคารกรุงเทพ

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ
– บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
– เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติ
ให้เข้าร่วมโครงการ*
– มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสาร
– บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
– สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจาก
ปัจจุบัน)
– บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
– สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

Related Videos