สินเชื่อบุคคลรายย่อย ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 2ล้านบาท ผ่อนนาน 5ปี ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน Keng kk#สินเชื่อ#สินเชื่อบุคคลรายย่อย#ธนาคารกรุงเทพ

E-mail : [email protected]
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารกรุงเทพ

ลักษณะบริการ
- วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย
- ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)
- วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท - 2,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย: 8% - 15% ต่อปี
- ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)
- หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
- ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับ
การรับรองว่าประกอบกิจการจริง
- ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
- กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน
มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
- กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 - 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200
ล้านบาท
- ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

Related Videos